Miljöpolicy

Re:Innovation är ett Arbetsintegrerande socialt företag med grundläggande värderingar som innefattar hållbar utveckling såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vår verksamhet har snarare positiv påverkan än negativ miljöpåverkan på samhället eftersom vi arbetar med remake där vi bland annat skapar nytt av trasiga saker och möbler som ska skickas till återvinning. Inga möbler hos oss är köpta utan allt är skänkt av privatpersoner och/eller företag. Om vi köper något så väljer vi sällan nytt utan handlar så långt det går, begagnat. Vi jobbar med miljö- och klimatfrågor i vår dagliga verksamhet samt försöker synliggöra miljö- och hållbarhetsarbete även utanför vår verksamhet genom sociala media samt på vår hemsida.

Följande områden har valts ut och prioriterats:

 1. God kompetens inom miljö-, kvalitet-, och hållbarhetsarbete internt
 2. Miljö- och kvalitetsaspekter avseende inköp och leverantörer
 3. Effektiv energianvändning i de egna lokalerna
 4. Minimerar transporter
 5. Förebygger och minskar miljöpåverkan genom att minimera avfall genom remake

Aktiva åtgärder:

 • I möjligaste mån vara med i kommunens evenemang i miljö- och klimatrelaterade frågor
 • Påminna genom att skriva tydliga skyltar som visar att man ska släcka lampor, stänga fönster och stänga av datorer när man lämnar lokalen.
 • Vi strävar efter att alltid välja det mest miljövänliga produkterna i samtliga av våra avdelningar
 • Fortsätta informera internt och externt om hur vi kan minska vår negativa miljöpåverkan .
 • Workshop bland anställda och arbetstränande deltagare samt alltid initialt kommunicera miljöpolicyn till dem.
 • Vi minimerar våra transporter genom att inte erbjuda kunderna hemkörning av sålda varor 

Uppföljnings- och åtgärdsrutiner

Miljöfrämjande åtgärder är en del av Re:Innovations systematiska arbetsmiljöarbete och följs upp årligen och revideras vid behov. Vår strävan är att ha en ständig förbättring och de aktiva åtgärder som redovisats ovan följs upp. Om något inte är genomfört analyseras orsaken till det. Vid behov överförs aktiviteterna till kommande år. 

Frågor som ställs vid policybokslut:

 • Har de aktiva åtgärderna genomförts och vad blev resultatet?
 • Är det rätt aktiviteter eller behöver vi göra något annat? Formulera nya åtgärder för kommande år.